Pripravte predškoláka na školu

Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Ako pripravit predkolaka

Máte doma predškoláka a chcete si byť istý, že je vaše dieťa pripravené?

Zápisy do prvého ročníka základnej školy prebiehajú v apríli. Zákonný zástupca je povinný zapísať svoje dieťa, ktoré do 31.8 daného roku dovŕši vek 6 rokov. Počas zápisu učitelia testujú základné vedomosti a samostatnosť. Nie je tu však priestor na rozsiahlejšiu diagnostiku. Ak si nie ste istý, je dôležité absolvovať test školskej zrelosti. Je veľa oblastí a zručností, ktoré dieťa potrebuje v škole zvládať, aby sa netrápilo. Ohľadom zaradenia dieťaťa do školskej dochádzky, prípadne jej odkladu sa môžete poradiť aj v centrách pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

zápis do 1. ročníka

Zdroj: skutterstock.com

Čo všetko by mal predškolák vedieť a kedy je pripravený ísť do školy?

Je dôležité, aby sa dieťa orientovalo vo svojom okolí, aj v okolí školy, poznalo základné pravidlá cestnej premávky, vedelo svoje meno a bydlisko. Dátum narodenia je výhodou.

Svet okolo nás

Dieťa sa rado hrá s kamarátmi, je schopné podeliť sa. Zvláda plniť jednoduché úlohy.

Dieťa v predškolskom veku by malo poznať základné činnosti a povolania, predmety okolo seba a ich vlastnosti ako farba, materiál, tvar, veľkosť, poradie. Pozná rastliny, zvieratá, zeleninu, ovocie, ročné obdobia, časti dňa, dni v týždni. Chápe beh postupnosti a orientuje sa v priestore.

Priestorové zručnosti

Dieťa pozná pojmy hore, dole, vľavo, vpravo, vpredu, vzadu, nad, pod, medzi, prvý, posledný. Dokáže skladať puzzle a orientovať sa v bludisku, nájsť odlišnosti na obrázkoch.

chodza po muriku

Zdroj: skutterstock.com

Pamäť, pozornosť a reč

Predškolák by mal rozumieť hovorenému slovu tak, aby dokázal chápať pokyny a udržať pozornosť, vydržať pri určitej činnosti a dokázal dokončiť začatú prácu. Vie sa zrozumiteľne vyjadrovať a má dostatočnú slovnú zásobu. Správne vyslovuje hlásky a rozpráva gramaticky správne. Vie vyjadriť svoju myšlienku, zážitky.

Čítajte si rozprávky a povzbudzujte ho, aby zrekapitulovalo obsah. Spievajte si pesničky a hovorte básničky. Pýtajte sa dieťaťa ktoré slová znejú podobne, aby vedelo identifikovať slová, ktoré sa rýmujú. Pamäť a pozornosť veľmi ovplyvní zvládanie zadaní v škole. Nemenej dôležité je aj rozlišovanie rozdielov a postupnosť. Na tréning týchto zručností môžete hrať rôzne hry, trénovať so Sindelar trénerom alebo sa zahrať hru Veselé hry s myškou, v ktorej nájdete hravú úlohu z každej dôležitej oblasti, s vysvetlením a ďalšími tipmi.

Rozdeľujte slová na slabiky a hrajte sa hry na fonematické uvedomovanie. Pre neskoršie osvojenie si písania a čítania je dôležité, aby dieťa počulo a rozoznávalo jednotlivé hlásky v slovách. Zaoberá sa ním aj Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina.

edukacne hry

Zdroj: Ivana Mach

Jemná a hrubá motorika

Dieťa vie udržať rovnováhu pri chôdzi po múriku, vie stáť na jednej nohe a skákať s odrazom oboma nohami. Vie chytiť a hodiť loptu.

Dôležitá je aj jemná motorika a správny úchop. Ten sa formuje hlavne v škôlkarskom a predškolskom veku. Ruka je dostatočne uvoľnená. Ruku uvoľňujte od ramena. Dávajte deťom kresliť najprv na veľký papier alebo tabuľu umiestnenú zvislo. Obkresľujte rôzne tvary. Dieťa by malo vedieť kresliť rovnú aj krivú čiaru – vlnovky. Pomôžu aj maľovanky.

Dieťa by malo vedieť obkresliť rôzne tvary podľa predlohy, ťahy kresby sú plynulé, svalstvo ruky je uvoľnené, so správnym úchopom ceruzky.

Dieťa ovláda činnosti pri ktorých je potrebná manuálna činnosť. Vie strihať nožničkami, šiť tupou ihlou, navliekať korálky, lepiť, maľovať štetcom, modelovať. Ale aj sebaobslužné činnosti ako sa obliecť, zapnúť zips, zapnúť gombíky, samostatne sa najesť a odniesť tanier, používať toaletu, umyť si špinavé ruky.

Predškolák by mal vedieť nakresliť postavu a pomenovať časti tela.

Pokiaľ do nástupu do školy potrebujete zlepšiť správny úchop a grafomotorický prejav, odporúčam videokurz od špeciálnej pedagogičky Učte sa doma s väčšou ľahkosťou. Vo videokurze je spracovaná aj téma zrkadlového písania. Okrem toho sa venuje ďalším témam súvisiacim s prípravou na školu v domácom prostredí.

kreslíme a hráme sa

Zdroj: Ivana Mach

Matematické predstavy

Dieťa pozná číselný rad do 10, vie konkrétne množstvo predmetov do 10. Vie pridať alebo odobrať po jednom a pozná výsledné množstvo. Pozná pojmy viac, menej, rovnako, väčší, menší, dlhý, kratší. Rozozná a nakreslí geometrické tvary.

Rozdeľovanie množstva

Zdroj: Ivana Mach

Môže sa vám to zdať veľa, čo všetko má dieťa vedieť. Deti sú veľmi zvedavé a často ich všetko zaujíma a veľa odpozorujú od nás prirodzene. Povzbudzujte ich k zvedavosti, rozprávajte sa a hrajte sa spolu. Ak vaše dieťa niečo neovláda, dajte mu podnety a nebojte sa prípadného odkladu školskej dochádzky.

Samotný odklad školskej dochádzky ale nestačí. Je potrebné aplikovať invenčný program. Pomôže vám detský psychológ. Ako tréning zručností môžete využiť aj hru Veselé hry s myškou alebo trénovať jednotlivé oblasti so Sindelar trénerom.

Dana

Dana

Mojou túžbou je podporovať deti a rodičov na ich ceste učením sa a poznávaním. Pripravujem pomôcky, hry a inšpirácie. Príbeh nájdete tu >>

Leave a Replay

Chcem dostávať novinky

Vaše osobné údaje (e-mailová adresa) sú u mňa v bezpečí a budem ich ja Dana Skuhrová, na základe vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy.

Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre zaslanie e-hry a ďalších e-mailov odo mňa, ktoré sa budú týkať hier pre deti a vzdelávania detí.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo ODHLÁSIŤ v každom zaslanom e-maili.