Úlohy sú rozdelené do šiestich oblastí

Grafomotorika

K hre budete potrebovať už len papiere a ceruzku. Pod fialovou farbou nájdete úlohy pri ktorých budete kresliť a písať, a zároveň trénovať ďalšie oblasti.

 • Hádaj čo kreslím
 • Prekresli obrázok
 • Nakresli podľa inštrukcií: vľavo hore, vpravo dole
 • Prekresli tvary
 • Prekresli bodky

Jemná motorika

Vo vrecúškach sú ukryté rôzne drobnosti. Úlohy sú zamerané aj na rozvoj ďalších oblastí ako matematické predstavy, priestorová orientácia.

 • Zapamätaj si predmety
 • Urči počet slov vo vete
 • Ulož kocky podľa predlohy
 • Ulož tvary podľa veľkosti
 • Matematické predstavy
 • Rozdeľovanie a navliekanie

Kognitívna oblasť

Sem patrí vnímanie, predstavivosť, pamäť, pozornosť, vnímanie, myslenie, reč. Ovplyvňujú všetky ostatné oblasti. Oblasti sa prelínajú vo viacerých úlohách.

 • Trénovanie postupnosti
 • Predložky vedľa, za, pred, v
 • Auditívna pamäť
 • Pamäť a postupnosť
 • Pozornosť

Hrubá motorika

Pohyb je základom všetkých ďalších zručností. Deti majú z neho radosť a aktívne oddychujú.

 • Skákanie
 • Hádzanie loptičkou
 • Stoj na špičkách
 • Stoj na jednej nohe
 • Počítanie v pohybe
 • Napodobňovanie zvieratiek

Reč

Úlohy na rozvoj slovnej zásoby, reči, uvedomovania si hlásky v slovách, rozdelenie na slabiky, tvorivosť

 • Identifikovanie začínajúcej hlásky
 • Pomenovanie častí tela
 • Dopĺňanie do vety
 • Tvorivé rozprávanie
 • Rozdeľ slová na slabiky
 • Pomenuj geometrické tvary

Pozornosť

Pozornosť patrí do kognitívnej oblasti. Na nej stavajú ďalšie funkcie, preto má táto oblasť v hre svoje dôležité miesto.

 • Vizuálna pozornosť, vo svojom okolí
 • Hľadanie podľa farieb v okolí
 • Auditívna pozornosť na krátkom úryvku
 • Pozornosť a reč
 • Hľadaj podľa vlastností