ŠTATÚT SÚŤAŽE

Vianočná súťaž s Centrom hier a vzdelávania Anad

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Centrum hier a vzdelávania Anad, o.z.
  Sídlo: Na trávnikoch 2, 90051 Zohor
  IČO: 50644271
  DIČ: 2121179126
  Zapísaná na Ministerstve vnútra, číslo spisu: VVS/1-900/90-50277

 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 11.12.2020 do 15.12.2020 18:00. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, ktorá splní podmienky súťaže.

  Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže komentoval príspevok na stránke Anad centrum na Facebooku.

 4. Výhra
  Výhrou v súťaži je edukačná hra Veselé hry s myškou

 5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na stránke Anad centrum na FacebookuVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

 6. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 7. Ochrana osobných údajov
  Ochrana osobných údajov

 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Zohore, dňa 10.12.2020